|

Naučno-istraživačka oprema

Komora za sušenje i grijanje

Kabinet za radiohemiju

Komora za sušenje i grijanje

UV-Vis spektrofotometar

Kabinet za radiohemiju

UV-Vis spektrofotometar

Orbitalni šejker

Kabinet za radiohemiju

Orbitalni šejker – inkubator sa mogućnošću regulisanja temperature

Gamaspektrometar

Kabinet za radiohemiju

Gamaspektrometar

Dozimetar (Low Level rate)

Kabinet za radiohemiju

Dozimetar (Low Level rate)

Spektrofluorimetar

Katedra za organsku hemiju i biohemiju

Spektrofluorimetar

UV-Vis Spektrofotometar

Katedra za organsku hemiju i biohemiju

UV/Vis Spektrofotometar

Spektrofotometar, model Lambda 25, Perkin Elmer

Katedra za organsku hemiju i biohemiju

Spektrofotometar, Lambda 25, Perkin Elmer

Perkin Elmer LS 55 Luminiscence Spectrometer

Katedra za organsku hemiju i biohemiju

Perkin Elmer LS 55 Luminiscence Spectrometer

Gasni hromatograf sa masenim spektrometrom

Katedra za organsku hemiju i biohemiju

Gasni hromatograf sa masenim spektrometrom